b2b@cpir.pl  +48 516 994 600
  Rejestracja     Logowanie

BENZYNA EKSTRAKCYJNA ORLESOL CPIR 0,5L

PLO.0004.115.5

BENZYNA EKSTRAKCYJNA ORLESOL CPIR 0,5L

SKU: PLO.0004.115.5
Dostępność: dużo
ORLEsol E70/120

ORLEsol E70/120 to produkt niskoaromatyczny o śladowej zawartości benzenu i siarki otrzymywany z lekkich frakcji węglowodorowych.
 

ZASTOSOWANIE:

 • do produkcji rozpuszczalników, rozcieńczalników,
 • do mycia i odtłuszczania,
 • w przemyśle metalowym i chemicznym,
 • w przemyśle farb i lakierów, klejów i szczeliw,
 • w garbarniach,
 • w produkcji chemii budowlanej i gospodarczej,
 • w produkcji wyrobów gumowych, materiałów i okładzin ciernych,
 • w przemyśle farmaceutycznym.
 

TRANSPORT I SPRZEDAŻ:

 • sprzedaż w autocysternach
 • podlega przepisom dotyczącym przewozu towarów niebezpiecznych RID i ADR:
 • Numer UN (numer ONZ): UN 1268
 • Prawidłowa nazwa przewozowa UN: Produkty naftowe, I.N.O.
 • Klasa(-y) zagrożenia w transporcie: 3/F1
 • Numer rozpoznawczy zagrożenia: 33
 • Nalepka ostrzegawcza: Nr 3
 • Grupa pakowania: II
 • Zagrożenie dla środowiska: substancja zagrażająca środowisku
 • Szczególne środki ostrożności dla użytkowników: ADR przepis szczególny S2, S20
 • Transport luzem zgodnie z Załącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC: nie dotyczy
 • Załadunek: górny i dolny
 • Załadunek: od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00 – 18:00
 • Miejsce załadunku: stanowisko pełnienia w Jedliczu
 • Sprzedaż w procedurze akcyzy zawieszonej, faktura +oświadczenie
 • Kod CN produktu: 2710 12 25

Specyfikacja

Kod produktu PLO.0004.115.5

Zobacz również